Татварын эрх зүйн харилцаа татвар төлөгчөөс /иргэн, төр, хуулийн этгээд/ татвар хураахтай холбоотой бий болсон татварын эрх зүйн хэмжээгээр зохицуулах харилцааг хэлэх ба зохицуулах зүйл нь Монгол улсын татварын байгууллага татвар төлөгчдийн хооронд үүссэн харилцаа, уг харилцааг тогтоох, өөрчлөх, татварын хувь хэмжээ бий болгох, татварын хяналт шалгалт хийхтэй холбогдон үүссэн нийгмийн харилцаа байна.

Манай зүгээс үйлчлүүлэгчиддээ доорх үйлчилгээг үзүүлнэ.

Татварын хууль тогтоомжийн тайлбар, заавар, дүрэм, журмын талаар талаар зөвлөгөө өгөх

Татварын улсын байцаагчийн актын хууль зүйн үндэслэлийг магадлан тодорхойлох

Татварын маргаан таслах комисст хандах өргөдөл, гомдлын эх бэлтгэх

Татварын маргаан таслах комисст үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх

Татварын асуудлаар шүүхэд төлөөлөх, өмгөөлөгчөөр оролцох