Аливаа гэрээ хэлцэлд гарын үсэг зурж баталгаажуулахаас өмнө энэхүү тодорхой стандартийн дагуу хийгдэх эрх зүйн магадлан дүгнэлтийг гаргуулах нь байж болох эрсдэлээс өөрийгөө болон бизнесээ хамгаалах хариуцлагатай үйлдэл юм.  Та дараах тохиолдолд энэхүү үйлчилгээг авах нь зүйтэй.

Хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж байгаа бол

Газар, барилга байгууламж, тусгай зөвшөөрөл худалдан авах гэж байгаа бол

Компани нэгтгэх, өөрчлөн байгуулах гэж байгаа бол

Хувьцаа гаргах, хувьцаа худалдан авах гэж байгаа бол