Арбитрт үйлчлүүлэгчийн төлөөлөх, арбитрийн эх сурвалжийг судлах, маргаан эхлүүлэх, шаардлагатай бүх нотлох баримтыг баталгаажуулан өгөх, арбитрийн шийдвэрийг гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх

Үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн гэрээ байгуулах, гэрчийн мэдүүлэг бэлдэх, нотлох баримт гаргаж өгөх, баталгаажуулах, арбитрийн ажиллагаанд оролцох, шаардлагатай орчуулга хийх, арбитрийн шийдвэрийг орчуулах, арбитрийн шийдвэрийг Монгол улсын шүүх, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газраар дамжуулан биелүүлэх ажиллагааг гүйцэтгэх