Бид үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтны эрх ашгийг хамгаалж байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцохоос гадна эрүүгийн хэргийн улмаас нэр төр, алдар хүнд, санаа сэтгэл, бие эрхтэн, эд хөрөнгийн талаар хохирол хүлээсэн этгээдийн эрх ашгийг хамгаалан дараах чиглэлээр хууль зүйн туслалцаа үзүүлдэг. Үүнд:

Гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийн улмаас хохирсон этгээдээс гаргах гомдлын эх бэлтгэх;
Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс өмнөх шатанд гомдол мэдээллийг шалгах ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалан оролцох;
Хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг;
Өмчийн эсрэг гэмт хэрэг;
Хүний эрх, эрх чөлөө,  алдар хүнд, нэр төрийн эсрэг гэмт хэрэг;
Аж ахуйн эсрэг гэмт хэрэг;
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг;
Авилга, албан тушаалын гэмт хэрэг;
Иргэдийн улс төрийн эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг;
Шүүн таслах ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг;
Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг;
Байгаль хамгаалах журмын эсрэг;
Насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн холбогдсон гэмт хэрэг;