Шаардлагатай хууль тогтоомжийн эмхтгэл, танилцуулгыг бэлтгэж өгөх, гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулагч хувь хүн, хуулийн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн орчны талаар төрөлжсөн мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх

Татварын орчны талаархи судалгаа хийх, зөвлөгөө өгөх

Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах бүх төрлийн баримт бичгийг бэлтгэх, үүсгэн байгуулах ажлыг гүйцэтгэх, тамга, тэмдэгийг захиалгын дагуу хийлгэх

Хөрөнгө оруулахтай холбоотой бүхий л төрлийн гэрээ, хэлцлийг боловсруулах, шаардлагатай гэрээг төрийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх

Төрийн эрх бүхий байгууллагад шаардлагатай мэдэгдлийг холбогдох хууль, гэрээний дагуу хүргүүлэх

Хөрөнгө оруулагчдын оюуны өмчийн эрхийг баталгаажуулахад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх

Хөрөнгө оруулагчдад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр урт хугацаагаар хамтран ажиллах

Менежментийн гэрээ боловсруулах

Хөрөнгө оруулах гэрээ, хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ, компанийн дүрмийг шинээр боловсруулах, шаардлагатай өөрчлөлтийг хийх, баталгаажуулах

Татварын орчны талаар зөвлөгөө өгөх, эрх зүйн дүгнэлт боловсруулах, хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах, тогтворжуулалтын гэрчилгээ авах талаар эрх зүйн бүхий л туслалцаа үзүүлэх, давхар татвар ногдуулахгүй байх эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд зөвлөгөө өгөх

Хөрөнгө оруулагч нар цаашдаа Монгол улсад бизнесийн эсхүл бусад хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэхэд урт хугацааны гэрээний үндсэн дээр байнгын туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх