Тэмдэгтийн хураамж бодох аргачлал

Тэмдэгтийн хураамжийг төлөх данс

Улсын тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөх

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль